კონფიდენციალურობა


მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

• პერსონალური ინფორმაცია:

ჩვენ მკაცრად ვიცავთ მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს. 


www.alcorium-store.ge-ზე შემოსვლით, თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. იმ შემთხვევაში, თუ არ აცხადებთ თანხმობას, გთხოვთ, არ განაგრძოთ საიტით სარგებლობა.

იმისათვის, რომ ინფორმირებული იყოთ, რა ტიპის პერსონალური მონაცემები მუშავდება კომპანიაში მომხმარებლების შესახებ და როგორ ხდება მათი გამოყენება, გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე დოკუმენტს. 
კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, კერძოდ:

 • პერსონალურ ინფორმაცია მუშავდება მხოლოდ იმ საფუძვლით, იმ მიზნით და იმ მოცულობით, რაც კანონმდებლობით დადგენილია კომპანიის საქმიანობის განსახორციელებლად და ჩვენი რწმენით, მისი ადექვატური და პროპორციულია; 
 • პერსონალური ინფორმაცია არ გაიცემა მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის ან კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობის გარეშე; 
 • კომპანია თვალყურს ადევნებს არსებული ინფორმაციის სიზუსტესა და მის განახლებას; 
 • უზრუნველვყოფს პერსონალურ მონაცემთა ისეთ უსაფრთხოებას, რაც იცავს მას არასანქცირებული ხელყოფისგან. 

მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობით დადგენილი პრინციპების გათვალისწინებით, მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ იმ მიზნით, რისთვისაც მას გადასცემთ კომპანიას. ამასთან, კომპანიის დასაქმებულები, რომელთაც თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, წვდომა აქვთ გარკვეული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებთან, მათთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, შებოჭილნი არიან პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურად შენახვისა და არასანქცირებული გამჟღავნებისაგან თავის შეკავების ვალდებულებით. ასევე, აღსანიშნავია, რომ კომპანიაში არსებულ პერსონალური მონაცემები არ იყიდება და არ გადაეცემა სხვა კომპანიებსა თუ ორგანიზაციებს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის.  


• რომელი პერსონალური მონაცემები გროვდება ჩვენთან:

ვებ-გვერდზე ხდება რამდენიმე კატეგორიის პერსონალური მონაცემის შეგროვება და დამუშავება. კერძოდ: 

 • მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აუცილებელია საიტზე განთავსებული პროდუქციის შეძენისათვის და რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ უშუალოდ მათგან და რომელიც, არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი. ეს ინფორმაცია მოიცავს: სახელს, გვარს, მისამართს, დაბადების თარიღს, პირად ნომერს, ელ. ფოსტას, და სხვა საჭირო საკონტაქტო ინფორმაციას. 
 • გაცნობებთ რომ, როდესაც www.alcorium-store.ge-ს სტუმრობთ, გროვდება ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი გზავნის. ის, შესაძლოა, შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი; ბრაუზერის ტიპი; გვერდების მისამართები, რომლებიდანაც გვესტუმრეთ; თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი; პერიოდი, რომელიც გაატარეთ ვებ-გვერდზე თუ სხვა სტატისტიკა.
 • გარდა ამისა, მუშავდება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია პროდუქციის შეძენისათვის განსახორციელებელ და განხორციელებულ გადახდებს, გადახდის ფორმას (უნაღდო ანგარიშსწორების შემთხვევაში, საბანკო რეკვიზიტებს). 

ვის შეიძლება გადაეცეს პერსონალური მონაცემები:

 • პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირებისთვის შეიძლება მოხდეს მხოლოდ კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებულ შეთხვევებში.
 • საიტზე პროდუქციის შეძენის ფარგლებში, ზოგიერთი კატეგორიის პერსონალური მონაცემების მიმღები შესაძლოა იყოს: სერვისის მიმწოდებელი (მიტანის სერვისის გაწევის მიზნით, შესაბამისი სერვისის მიმწოდებელს გადაეცემა კონკრეტული მომხმარებლის სახელი, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი); 

 

• Cookies – “მზა ჩანაწერები”:

ვებ-გვერდის სრულყოფის მიზნით www.alcorium-store.ge-ს იყენებს ე.წ. Cookie ფაილებს, რათა შესაძლებელი იყოს თქვენზე მორგებული საინტერესო კონტენტის შემოთავაზება. 

ვიზიტორებმა, რომელთაც არ სურთ იქონიონ Cookie ფაილები, ისე უნდა მომართონ თავიანთი ინტერნეტბრაუზერები, რომ მათ უარყონ Cookie ფაილები. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ფაილების დახმარების გარეშე, შესაძლოა, ვებ-გვერდმა გამართულად და სრულყოფილად არ იფუნქციონიროს. 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ Cookie პარამეტრების შეცვლის გარეშე განაგრძეთ www.alcorium-store.ge-ზე ნავიგაცია, ნიშნავს ავტომატურად თანახმა ხართ, გამოვიყენოთ Cookie ფაილები. 


• კონფიდენციალურობის დაცვა:

კომპანია უზრუნველყოფს მისთვის მიწოდებულ კონფიდენციალური ინფორმაციის მაქსიმალურ დაცულობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კომპანიის მხრიდან კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება თქვენი წინასწარი თანხმობით, ან კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

კომპანია მაქსიმალურად ზრუნავს თქვენი პირადი კონფიდენციალური ინფორმაციის უსაფრთხოებასა და გაუმჟღავნებლობაზე, მაგრამ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მონაცემების დისტანციურად მოწოდების პროცესი არ არის დაშიფრული, კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ თქვენი მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე ამ მონაცემების კომპანიისთვის მოწოდების დროს. კონფიდენციალური ინფორმაციის მოწოდების დროს, მომხმარებელი ვალდებულია, არ გამოიყენოს ისეთი ავტომატური საშუალებები, რომლებმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას კომპანიის უსაფრთხოებასა და დაცულობას.

ვებ-გვერდის სტუმრობისას, თქვენ მიერ დატოვებული ნებისმიერი „ელექტრონული ნაკვალევი", შესაძლოა გამოყენებულ იქნას კომპანიისთვის დამახასიათებელი ტექნიკური ოპერაციების განსახორციელებლად, სტატისტიკის საწარმოებლად, ან საიტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანხმებით, მომხმარებელი ადასტურებს კომპანიისთვის მინიჭებულ უფლებას, გაუგზავნოს მომხმარებელს შეტყობინება (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით: მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ელექტრონული ფოსტა) ვებ-გვერდზე მითითებული პროდუქტისა თუ მომსახურების თაობაზე.

 

• როგორ ხდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენება:

მომხმარებლის შესახებ კომპანიაში არსებული ინფორმაცია, მისი სურვილის შემთხვევაში, შესაძლოა, გამოყენებულ იქნეს შესაბამისი პროდუქციის შეძენისათვის საჭირო ოპერაციების ფარგლებში, დამატებითი კომფორტის შესაქმნელად. კერძოდ, ელ-ფოსტის ან სატელეფონო მოკლე ტექსტური შეტყობინების გზით, შესაძლოა გაიგზავნოს შემდეგი სახის ინფორმაცია: შეკვეთის დადასტურების შესახებ, ახალი პროდუქტის შეთავაზების შესახებ, სერვისის გაუმჯობესების შესახებ.


• მონაცემთა უსაფრთხოების შესახებ:

კომპანია იყენებს უსაფრთხოების ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან/და განზარახი უკანონო დამუშავების, დაკარგვის, განადგურების, შეცვლის, გამჟღავნების, მოპოვებისა ან გამოყენებისაგან. ვცდილობთ, ამ მიმართულებით უსაფრთხოების ღონისძიებების მუდმივ დახვეწას და დამუშავებას.

 

• მომხმარებლის უფლებების შესახებ:

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მომხმარებელს უფლება აქვს:

 • მოითხოვოს ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე - მუხლი 21 (1);
 • მოითხოვოს მის შესახებ არსებულ მონაცემთა გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება - მუხლი 22 (1);
 • უარი განაცხადოს მის მიერვე გაცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული მონაცემების განადგურება - მუხლი 25 (1);
 • ნებისმიერ დროს, მოითხოვოს მის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის გამოყენების შეწყვეტა - მუხლი 8 (4).

თუ მომხმარებელს სურს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლების განხორციელება, ეს შესაძლებელია წერილობით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. გთხოვთ, თქვენი მოთხოვნის შესახებ, წერილობითი შეტყობინება (სახელის და გვარის და საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით) გამოგზავნოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ქსნის ქუჩა N36, ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@alcorium-store.ge ან დაუკავშირდეთ კომპანიას ცხელ ხაზზე (+995 32 242 22 22)

 

• პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა:

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას კომპანიისთვის მოწოდებული ინფორმაცია, ინახება ბაზაში რეგისტრაციის გაუქმებამდე ან/და რეგისტრაციის გაუქმებიდან 3 წლის განმავლობაში.

 • ინფორმაცია ინახება კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების დადასტურების მიზნით
 • მომხმარებლის წინაშე არსებული ვალდებულებების შესრულების დადასტურების მიზნით
 • საჩივრების არსებობის შემთხვევაში კომპანიის უფლებების დაცვის მიზნით

თუ ფიქრობთ, რომ კომპანიის ბაზაში შენახული რომელიმე მონაცემი არასწორი ან არასრულია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ კომპანიას და რათა მიღებულ იქნას ყველა ზომა აღნიშნული ხარვეზის გამოსასწორებლად.

 

• ცვლილებები მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტში

კომპანია იტოვებს უფლებას, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დროდადრო შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტში.